Dalarö Forum - Vision Dalarö

Arbetet med Dalarö Vision

På ett möte i Dalarö Forum i november 2013 med ett 60-tal deltagare påbörjades ett nytt visionsarbete. Den förra Vision Dalarö lämnades till kommunen 2004. Konkreta resultat av det arbetet är bl.a. Idrottshallen och en ny gångbro över kanalen. Vidare beslutade kommunen 2007 att genomföra en Dalarödialog. Som en följd av Dalarödialogen är Tullhuset idag ett levande kulturhus med 20-talet föreningar och företag som medlemmar. Parallelt pågår arbetet med den nya Skärgårdsstrategi med deltagande av Stockholms stad och 7 skärgårdskommuner, som nnebär ökad satsning på turism och besöksnäring. Vad saknas? Vad vill dalaröborna?

 

Mötet 2013 uppdrog åt DKFC - Dalarö Kultur & Föreningscentrum att samla en visionsgrupp, som att inom sig utser en samordnare att leda arbetet med att revidera 2004 års vision. Gruppen gavs i uppdrag att involvera föreningar och enskilda i arbetet samt använda olika kommunikationsvägar för att sammanställa en uppgraderad vision.

En vision skall motivera, inspirera och engagera. Den skall fungera som en kompass och ge näring till utvecklings- och förändringsarbete, återspeglas i kommunikation med omvärlden (helst både i text och bild) så ofta som möjligt, vara inkluderande och ta hänsyn till alla åldrar och olika grupper samt ha ett hållbarhetsperspektiv (miljö, socialt, ekonomiskt). Och den ska vara kortfattad, lättläst och konkret.

Grupp Vision Dalarö

Till att leda visionsarbetet utsåg DKFCs styrelse Sportklubbens ordförande Leif Larsson till ordförande och Företagarföreningens ordförande Lars-Olof (LO) Landin till sekreterare. Under 2014 fick Dalarös föreningar besvara en enkät. Samtal fördes med representanter för näringsliv, skola, kommunansvariga m.fl.

I Dalarö Tidnings sommarnummer 2014 lämnades följande delrapport.
I februari 2015 presenterades en första rapport för det nybildade ordförandemötet med Dalarös föreningsliv. Då beslöts att utöka arbetsgruppen med ordföranden i Södra Skärgårdens intresseföerning Bo Tyrefors och ordföranden i Villaägarföreningen Tiit Vaalundi för att fortsätta arbetet.
Läs orföranderapporten här.

I oktober 2016 publicerades efter beslut i DKFC.s styrelse Vision Dalarö rapport 2016 med uppmaning att komma in med synpunkter. Dokumentet, yttranden och synpunkter som inkommit diskuterades på ett stormöte med Dalarö Forum på Tullhuset 9 januari 2017. Där beslöts att Visionsarbetsgruppen sammankallar till ett nytt arbetsmöte snarast för att slutföra arbetet med att komplettera Visionsdokumentet med de synpunkter som inkommit. 
Läs protokollet 2017 01 09 här.

Fortsätt skicka. Nedan redovisas mottagna synpunkter:
Allvarliga systemfel -
allvarligasystemfelisamhllsbyggandetrolflofstrom.pdf
Yttrande DUO - duosyttrandeverdalarvision.pdf
Synpunkter Dalarö Vision - synpunkterpdalarvision.pdf
Synpunkter Brandgatans vänner - dalarsbrandgator.2014-08-06002.pdf
Kommentar till protokoll 2017 01 09 - kommentarertillprotokoll20170109.pdf

Under våren 2017 har Turistbyrån för Företagarföreningens räkning tagit fram underlag för en Trafik- och Gästhamnplan

Kontakt Vision Dalarö

Lars-Olof (LO) Landin
Tel: 0708 125 467
E-post

Vision Dalarö 2025 
På uppdrag av Dalarö Kultur & Föreningscentrum
Postadress: Tullhuset, Odinsvägen 6A, 137 70 Dalarö