Dalarö Forum - Vision Dalarö

Nedläggning av fritidsgården

Torsdag 7 november 2019 kl 19 kallar föreningslivet till medborgarmöte i Dalarö Forum på Tullhuset med anledning av att Idrotts- och fritidsnämndens vill lägga ner fritidsgården på Dalarö.

Vi boende på Dalarö, föräldrar och företrädare för föreningslivet, uppmanar nämnden att återremittera frågan till förvaltningen, med uppdrag att återkomma med ett förslag som bevarar fritidsgårdarna. Utredningen lämnar mycket övrigt att önska som ett beslutsunderlag. Den är i vissa delar vilseledande i sin användning av siffror och i andra delar identifieras problem utan att det finns någon strategi för att hantera problemen. Flera viktiga frågor saknas i analysen. Vi anser inte att det är acceptabelt att fatta ett beslut med så långtgående konsekvenser för så många invånare i kommunen på ett så bristfälligt underlag.
 
Läs vårt brev till Idrotts- och Fritidsnämnden här.

Kom till mötet 7 november uppmanar
Henrik Sjöholm som skrivit brevet som flera av föreningslivets ordfföranden har undertecknat.

Arbetet med Dalarö Vision

På ett möte i Dalarö Forum i november 2013 med ett 60-tal deltagare påbörjades ett nytt visionsarbete. Den förra Vision Dalarö lämnades till kommunen 2004. Konkreta resultat av det arbetet är bl.a. Idrottshallen och en ny gångbro över kanalen. Vidare beslutade kommunen 2007 att genomföra en Dalarödialog. Som en följd av Dalarödialogen är Tullhuset idag ett levande kulturhus med 20-talet föreningar och företag som medlemmar. Parallelt pågår arbetet med den nya Skärgårdsstrategi med deltagande av Stockholms stad och 7 skärgårdskommuner, som nnebär ökad satsning på turism och besöksnäring. Vad saknas? Vad vill dalaröborna?

 

Mötet 2013 uppdrog åt DKFC - Dalarö Kultur & Föreningscentrum - att tillsätta en visionsgrupp, som att inom sig utser en samordnare att leda arbetet med att revidera 2004 års vision. Gruppen gavs i uppdrag att involvera föreningar och enskilda i arbetet samt använda olika kommunikationsvägar för att sammanställa en uppgraderad vision.

En vision skall motivera, inspirera och engagera. Den skall fungera som en kompass och ge näring till utvecklings- och förändringsarbete, återspeglas i kommunikation med omvärlden (helst både i text och bild) så ofta som möjligt, vara inkluderande och ta hänsyn till alla åldrar och olika grupper samt ha ett hållbarhetsperspektiv (miljö, socialt, ekonomiskt). Och den ska vara kortfattad, lättläst och konkret.

Grupp Vision Dalarö

Till att leda visionsarbetet utsåg DKFCs styrelse Sportklubbens ordförande Leif Larsson till ordförande och Företagarföreningens ordförande Lars-Olof (LO) Landin till sekreterare. Under 2014 fick Dalarös föreningar besvara en enkät. Samtal fördes med representanter för näringsliv, skola, kommunansvariga m.fl.

I Dalarö Tidnings sommarnummer 2014 lämnades följande delrapport.
I februari 2015 presenterades en första rapport för det nybildade ordförandemötet med Dalarös föreningsliv. Man beslöt att fortsätta arbetet och utöka arbetsgruppen med ordföranden i Södra Skärgårdens intresseföerning Bo Tyrefors, ordföranden i Hembygdsföreningen Björn Åkerblom och ordföranden i Villaägarföreningen Tiit Vaalundi.
Läs orföranderapporten här.

I oktober 2016 publicerades efter beslut i DKFC.s styrelse Vision Dalarö rapport 2016 med uppmaning att komma in med synpunkter. Dokumentet, yttranden och synpunkter som inkommit diskuterades på ett möte i Dalarö Forum på Tullhuset 9 januari 2017. Där beslöts att Visionsarbetsgruppen slutför arbetet genom att komplettera Visionsdokumentet med de synpunkter som inkommer. Läs protokollet 2017 01 09 här.

Nedan redovisas mottagna synpunkter:
Allvarliga systenfel
Yttrande från DUO
Synpunkter Vision Dalarö
Synpunkter från Brandgatans vänner
Kommentarer till protokollet 2017 01 09

Under våren 2017 tar Turistbyrån för Företagarföreningens räkning fram underlag till en Trafik- och Gästhamnplan som presenteras för Stadsbyggnadsnämnden.
I november 2017 publiceras den slutliga Vision Dalarö..
I januari 2018 skriver tidningen Skärgården om Vision Dalarö.

Kontakt Vision Dalarö

Lars-Olof (LO) Landin
För arbetsgruppen Vision Dalarö på uppdrag av Dalarö Kultur & Föreningscentrum
Telefon och e-post nedan.