Våra projekt

Bakgrund

Dalarö Forum är namnet på ett medborgarforum, som utan formell beslutsrätt började träffas i början på 2000-talet för att diskutera för dalaröbor, såväl fastboende som sommarboendes, gemensamma frågor.

När Tullhuset från 2007 började användas som Träffpunkt för föreningslivet på Dalarö började successivt den nybildade Tullhusföreningen Dalarö Kultur & Föreningscentrum på ett mera formellt sätt ersätta Dalarö Forum i felara avseenden. Men behovet av ett forum för alla dalaröbor, även de som inte är engagerade i föreningslivet, gör att det fortfarande finns anledning att sammankalla Dalarö Forum. 

Visionsarbetet

2004 formlerade dalaröborna i Dalarö Forum en Vision för Dalarö, som har legat till grund för diskussionerna på Dalarö om bygdens framtid. Detta har bidragit till att dalaröborna numera förmår att till kommunen inkomma med på orten väl förankrade synpunkter. I november 2013 hölls ett möte på Tullhuset i Dalarö Forum, där man beslöt att en ny visionsgrupp skulle tillsättas för att uppdatera och formulera en vision för Dalarö 2025. Läs om det fortsatta visionsarbetet här.

Dalarödialogen

2007 beslutade Haninge kommunstyrelse att starta en dialog med dalaröborna om samhällets fortsatta utveckling.. En ortsanalys genomfördes och en första rapport presenterades i september 2008. Läs om Dalarödialogen här.

Ansvaret för och värdet av våra kulturmiljöer

Många är oroliga för att Dalarös unika kulturmiljö överexploateras. Samtidigt måste näringsliv och besöksnäring utvecklas för att servicen ska förbättras och för att Dalarö skall kunna erbjuda ungdomar arbetstillfällen i det växande samhället. Föreningslivet och dalaröborna bevakar utvecklingen för att tillse att intentionerna i den demokratiskt framtagna Dalarödialogen fullföljs. Med anledning av det stora intresset för Dalarö kulturmiljö startades projektet Partnerskap för byggande i skärgårdens kulturmiljöer.